CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU TRONG GIÁO DỤC CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1 NĂM 2021

 

          Tăng tuổi nghỉ hưu với giáo viên

          Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

          Giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trên.

            Sau đây là lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2021.

 13

    

          Ngoài ra, giáo viên cũng có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp:

Nghỉ hưu trước tuổi (về hưu ở tuổi thấp hơn) nếu giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi quy định nêu trên.

Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được về hưu khi đủ 55 tuổi 3 tháng đối với nam và 50 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu được tính là đủ 50 tuổi 3 tháng với nam, 45 tuổi 4 tháng với nữ.

          Trên đây là một số quy định mới về tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có hiệu lực từ tháng 1/2021.