Chức năng, Nhiệm vụ phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

I. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các hoạt động khảo thí; đảm bảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường nhằm bảo đảm tính kỷ cương, kỷ luật; tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường, bảo đảm tính hợp pháp trong việc ban hành các văn bản quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường bằng pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

Về công tác khảo thí

 1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khảo thí;
 2. Chủ trì xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần; chịu trách nhiệm tổ hợp/bốc thăm đề thi, in sao, đóng gói đề thi; chuẩn bị hồ sơ, giấy thi, giấy nháp và các loại văn phòng phẩm khác phục vụ cho các kỳ thi kết thúc học phần;
 3. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn và đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần theo đúng quy định;
 4. Đề xuất giải pháp đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Về công tác đảm bảo chất lượng

 1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng;
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường, tham mưu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong về: thiết lập cơ cấu tổ chức; quy định rõ vai trò trách nhiệm của từng bộ phận; xây dựng hệ thống các văn bản, quy định quản lý, điều hành; xây dựng hệ thống hồ sơ, minh chứng; rà soát, phổ biến các chính sách, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và không ngừng nâng cao chất lượng của Trường;
 3. Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường;
 4. Làm đầu mối điều phối hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đồng thời là đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện những khuyến nghị do đoàn đánh giá ngoài đưa ra để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;
 5. Chủ trì lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, chất lượng đào tạo của khóa học; phối hợp với Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên thu thập thông tin về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp để tư vấn cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo;
 6. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của Trường, trên các phương tiện khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
 7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định;

Về công tác thanh tra

 1. Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định về đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, hồ sơ giảng dạy của giảng viên trong toàn trường;
 2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý tài chính, tài sản; quản lý khoa học công nghệ và các điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
 3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 4. Phối hợp với các đơn vị xử lý có hiệu quả kết quả thanh tra nhằm góp phần vào sự phát triển của Trường;
 5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
 6. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên;

Về công tác pháp chế

 1. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong Trường;
 2. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản do các đơn vị khác của Trường soạn thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành;
 3. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Trường gửi lấy ý kiến;
 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Trường; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp;
 5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Trường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Trường; tư vấn về pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;
 6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Trường. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Về công tác khác

 1. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.