Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, chính thức bãi bỏ 10 thông tư tuyển dụng công chức, viên chức theo Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BNV cụ thể như sau:

1. Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 -12 -2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 -3 - 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24 - 10 -2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 - 3 - 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17 - 7 -2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 - 12 -2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 - 3 - 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10 - 3 - 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 - 12 - 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 - 3 - 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15 - 8 - 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 - 10 - 2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 - 12 - 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

6. Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18 - 12 - 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

7. Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 - 12 - 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

8. Thông tư 04/2015/TT-BNV ngày 31 - 8 - 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 - 12 - 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

9. Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 - 4 -2001 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 - 11 - 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

10. Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 - 5 - 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 12/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1 - 10 - 2023.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Thông tư 12- 2023 của Bộ Nội Vụ.pdf)Thông tư 12- 2023 của Bộ Nội Vụ.pdf 2112 kB