I. Chức năng, nhiệm vụ

          1. Chức năng:

          1.1. Tham mưu với Hiệu trưởng về:

          - Công tác thanh tra thường xuyên, định kỳ các hoạt động của nhà trường;

          - Xử lí kết quả sau thanh tra.

          1.2. Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng

          - Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra;

          - Thực hiện thanh tra khiếu nại tố cáo theo đơn, thư.

          2. Nhiệm vụ:

          2.1. Công tác lập kế hoạch

          Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch năm học lập kế hoạch kiểm tra hàng tháng, hàng kì về thực hiện kế hoạch, nội quy, quy chế trong toàn trường;

          2.2. Tổ chức thực hiện

          - Thanh tra thường xuyên: việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

          - Tổ chức tiếp dân, thanh tra theo đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân;

          - Đề xuất, kiến nghị xử lí sau thanh tra;

          - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

          - Ngoại những nhiệm vụ trên có thể thực hiện một số nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.