Quãng đường ta qua

 

Chưa đi đến cuối quãng đường ta qua,

Nhưng ta đã biết nơi mình sẽ đến.

Ở nơi ấy chẳng có bờ có bến,

Chẳng có bình yên đón đợi ta về.

 

Suốt cả quãng đường là những đam mê.

Ta tham đắm với cảnh trần, dục, lạc,

Ta ngụp lặn trong mê mờ, ảo giác,

Say triền miên với ngũ dục trong đời.

 

Lẽ công bằng: Luật nhân - quả, vậy thôi.

Vay phải trả, chớ đừng hòng thoái thác!

Ta đâu dám trách cuộc đời đen bạc,

Tự trách mình chánh pháp chẳng chuyên tu.

 

Quá nửa đường đời mới ngộ chân tu,

Như Lai pháp đưa ta về giải thoát.

Xin kính cẩn được cúi cầu Bồ Tát,

Độ con về với Giáo pháp Như Lai.

                                      

                                         TQD