Trong cõi Ta Bà

 

Thời gian - dòng suối vô thường,

Chảy mòn đá sỏi - yêu thương, nghĩa tình.

Bạc tiền - vật liệu vô minh,

Xây bao đài tháp - vô tình, tham, si...

Quyền hành, địa vị - gốc mê,

Muôn ngàn phiền não, tứ bề trổ bông.

Ta Bà còn có gì không?

Tập uẩn tứ đại xoay vòng đảo điên!

 

Hay mau tìm đến gốc thiền,

Nương bóng tỉnh giác, thoát miền u mê.

                                                       TQD